O nama

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” (dalje u tekstu: Udruga) osnovana je 17. svibnja 2007. i pravni je sljednik ZSSH. Sjedište Udruge je u Virovitici. Udruga je neprofitna, dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili središnje uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Udruga ne obavlja gospodarsku djelatnost.

U radu Udruge sudjeluju svi članovi (volonteri i zaposlenici) Udruge.

Ciljevi rada Udruge su promicanje, unaprjeđenje i zaštita ljudskih prava sukladno važećim i ratificiranim konvencijama od strane Republike Hrvatske, a napose Općoj deklaraciji o ljudskim pravima UN-a, Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju, uredbama i direktivama Europske unije, ali i ostalim međunarodnim ugovorima koje je Republika Hrvatska sklopila i koji ju obvezuju, a odnose se na područje ljudskih prava, te promicanje, unaprjeđenje i zaštita Ustavom zajamčenih prava i sloboda.

Najvažnije djelatnosti Udruge, sukladno Statutu, kojima se ostvaruju ciljevi su:
– praćenje stanja ljudskih i Ustavom zajamčenih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj i prikupljanje dokumentacije o slučajevima kršenja ljudskih prava i Ustavom zajamčenih prava, te ukazivanje i poticanje potrebe zaštite ljudskih i Ustavom RH zajamčenih prava nadležnim tijelima;
– predlaganje, zagovaranje i praćenje nacionalne i međunarodne javne politike antidiskriminacije i ljudskih prava;
– širenjem svijesti o ljudskim pravima i promicanje demokracije, politike građanstva Europske unije te dosljednom poštivanju načela vladavine prava i pravne države;
– jačanje i razvoj civilnog društva za pružanje socijalnih usluga te pripremanje i provođenje akcija za pomoć socijalno ugroženim i osjetljivim građanima (djeci, nezaposlenim osobama, pripadnicima manjinskih skupina, ženama, žrtvama obiteljskog nasilja, osobama starije životne dobi, invalidima) i pomoć u njihovoj socijalnoj integraciji u društvo;
– pružanje pravne podrške i pomoći pojedincima i socijalno ugroženim grupama civilnog društva na području zaštite ljudskih i Ustavom RH zajamčenih prava sukladno važećim zakonskim propisima;
– promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, jačanje socijalne kohezije, te borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti;
– prevencija i borba protiv nasilja nad i među djecom, mladim osobama i ženama, borba protiv trgovine ljudima te potpora žrtvama nasilja i kriminala;
– potpora pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba s naglaskom na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama;
– organiziranje preventivno – edukativnih programa usmjerenih na prava djece, mladih, učenike i njihove obitelji, invalidne osobe, žene, nezaposlene te nastavnike, učitelje, odgajatelje i ostale relevantne subjekte u zajednici s ciljem podizanja svijesti i znanja o ljudskim i Ustavnim pravima, te mogućnosti ostvarivanja istih;
Svaka fizička i pravna osoba koja to želi i koja prihvaća ciljeve radi kojih je Udruga osnovana i odredbe Statuta Udruge može postati njenim članom sukladno Zakonu i Statutu. Pravna osoba ostvaruje članstvo u Udruzi putem svojeg ovlaštenog predstavnika.

Tijela Udruge su:
1. Skupština Udruge;
2. Upravni odbor Udruge;
3. Predsjednik Udruge;
4. Tajnik Udruge;

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu s Zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Podaci o Udruzi navedeni su u rubrici “Kontakt”.

Sve ostale informacije koje ovdje nisu navedene možete dobiti od predsjednika i članova Udruge.

 

 

 

 

 

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme