Provedba projekta “Pruži mi prijateljstva ruku, ne stvaraj nasilje i buku ”

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava “SMS – sve možeš sam” provodi Projekt pod nazivom “ Pruži mi prijateljstva ruku, ne stvaraj nasilje i buku” odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na vrijeme od 12 mjeseci.

Projekt je usmjeren je prevenciji nasilja među mladima kroz edukacije, radionice, predavanja i drugih društvenih aktivnosti u cilju stvaranja sigurnog školskog okruženja, prijateljskog okruženja, nenasilnog rješavanja sukoba te prihvaćanju različitosti među mladima, učenika srednjih škola, u dobi od 14 do 18 godina sa područja Virovitičko – podravske županije.

Opći cilj Projekta je smanjenje svih pojavnih oblika nasilja nad i među mladima, a sukladno Nacionalnoj strategiji za prava djece te Konvenciji o pravima djeteta i drugim pravnim normama koja reguliraju temu nasilja i njegovu prevenciju. Posebni cilj je senzibiliziranje mladih i čitave lokalne zajednice za probleme nasilja i uspostavljanje mjera i načina za njegovo suzbijanje.

Osnovni ciljevi koje želimo postići ovim Projektom su:

– školsko okruženje u Virovitičko – podravskoj županiji je sigurno i zdravo mjesto bez nasilja za djecu i mlade;

– smanjen postotak različitih oblika nasilja nad i među mladima u školskom okruženju, a posredno i u čitavoj lokalnoj zajednici;

– educirani (senzibilizirani) mladi koji imaju osnovne informacije o pojavnim oblicima nasilja, o specifičnostima, modalitetima i mogućnostima rješavanja situacija nasilja u školi.

Pripremili smo niz predavanja, savjetovanja, edukacija za korisnike Projekta, roditelje i krajnje korisnike, obuhvaćaju teme poput „Promicanje i zaštita prava djece“, „Konvencija o pravima djeteta“, „Osnovna prava i obveze iz Obiteljskog zakona i Zakona o socijalnoj skrbi“, „Strateški ciljevi u prevenciji nasilja sukladno Nacionalnoj strategiji za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. – 2020. godine“, „Kulturni i društveni razvoj djece i mladih pripadnika manjina u sustavu odgoja i obrazovanja“, „Upoznavanje i poštivanje vrijednosti nacionalnih manjina“, „Roditelji i prevencija nasilja – nenasilne metode odgoja“ te nekoliko edukativnih radionica za mlade na teme  „Način postupanja i djelovanja da ne postanemo žrtvom nasilja i na koji način pomoći vršnjacima izloženima nasilju“, „Usvajanje socijalnih vještina, samopouzdanja, kvalitetne komunikacije i izbjegavanje konflikta“, „Razvijanje tolerancije prema različitostima među mladima. Predavanja će biti podijeljena između partnera i vanjskog suradnika na projektu.

Promičemo jednakost među mladima te posebno naglasak stavljamo na mlade osobe pripadnike socijalno marginaliziranih skupina, osobe niskog socio-ekonomskog statusa koje istovremeno žive u slabo razvijenim ili slabo naseljenim područjima te pripadnike nacionalnih manjina.

Cilj Projekta je podizanje kvalitete života mladih i kvalitetnije organiziranje njihova slobodnog vremena organiziranjem sportsko – rekreativnih aktivnosti.

Osigurano je besplatno informiranje i savjetovanje mladih i njihovih roditelja s područja Virovitičko – podravske županije putem e-maila Udruge i besplatnog telefona za cijelo vrijeme trajanja Projekta. (broj: 0800 200 010).

Projekt će neizravno uključiti i opću populaciju građana, škole i druge odgojno – obrazovne ustanove, udruge i građanske inicijative, a posebno roditelje jer je bitno, kako među mladima tako i među općom populacijom, da se podigne svijest o stvaranju zdrave i sigurne lokalne zajednice bez nasilja za dobrobit djece i mladih koji predstavljaju najvrjedniji resurs našeg društva.

Cilj nam je početak razvijanja programa usluga koji se dugoročno želi razviti u organizirani program čiji će se broj korisnika s vremenom povećavati. Nastojimo dugoročno, sistematizirano, planirano i organizirano usmjeravati aktivnosti na suzbijanju nasilja nad i među mladima na svim razinama (lokalnoj i državnoj), a sukladno ciljevima Nacionalne strategije za prava djece.

Nasilje se može spriječiti, ali za to je potrebna uključenost svih institucija, pojedinaca i medija jer zlostavljanje nije samo problem jedne institucije. Ono što možemo učiniti kako bi prevenirali nasilje među mladima jest učiti ih toleranciji, razumijevanju i uvažavanju drugih, suosjećanju i moralu. Treba njegovati zdrave odnose s drugima i biti tolerantan kako bi nam život bio kvalitetniji.

Projekt će trajati do 31. svibnja 2021.

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme