Javni poziv – za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Projekt “ZAŽELI –program zapošljavanja žena – faza III” “Solidarni za žene u ruralnim područjima”

Javni poziv raspisuje se za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u UDRUZI “SMS“ za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Solidarni za žene u ruralnim područjima“ – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Broj traženih radnica: 10 osoba

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Virovitičko – podravske županije.

 

 

Opis poslova:

 • dostava namirnica;
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvu;
 • organiziranje prehrane;
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora;
 • pomoć u socijalnoj integraciji;
 • pomoć u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo;
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima;
 • te drugi poslovi po nalogu poslodavca.

 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (bez obzira na duljinu prijave u evidenciji) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom).

 

Prednost prilikom zapošljavanja:

 • žene od 50 godina i više,
 • osobe s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice,
 • žene koje imaju četvero ili više malodobne djece,
 • dugotrajno nezaposlene žene (prijavljene u evidenciju HZZ najmanje 12 mjeseci).

 

Za prijavu na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

 • zamolba za posao (vlastoručno potpisana);
 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja kandidata);
 • preslika osobne iskaznice;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe najvišeg stupnja završenog obrazovanja);
 • uvjerenje da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave javnog poziva);
 • Potvrda iz evidencije HZZ – a o duljini nezaposlenosti (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave javnog poziva);
 • Elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 • vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na korištenje osobnih podataka (može se preuzeti u sklopu javnog poziva ili osobno u UDRUZI “SMS“);
 • Dokaz o pripadnosti teško zapošljivoj/ranjivoj skupini:

 

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica;

 

 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom;

 

 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima;

 

 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja;

 

 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koji izdaje MUP;

 

 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje Centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji;

 

 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti;

 

 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju;

 

 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini;

 

 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/ prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik;
 • Žene koje imaju četvero ili više malodobne djece – rodni list za svako dijete ili potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo srodstvo i dob djeteta;
 • Dugotrajno nezaposlene žene (prijavljene u evidenciju HZZ najmanje 12 mjeseci) – potvrda iz evidencije HZZ – a o duljini nezaposlenosti (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave javnog poziva);

 

Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti putem maila: info@udruga-sms.com

Trajanje radnog odnosa – šest mjeseci uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

UDRUGA “SMS“, Ljudevita Gaja 3, p.p. 118, 33000 Virovitica, putem pošte ili osobno, u roku od 8 dana, od dana objave javnog poziva na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

„Za javni poziv – Solidarni za žene u ruralnim područjima“.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni poziv.

Javni poziv bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici UDRUGE “SMS“.

Predsjednik Udruge:

Mario Jakša, mag.iur.,v.r.

 

Natječaj

 

Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam" © Ljudevita Gaja 3, 33000 Virovitica © OIB: 38555043356 © IBAN: HR5223600001102454292 Frontier Theme